POLITYKA PRYWATNOŚCI KELLTON POLAND SP. Z O.O.

Last Modified: February 16, 2024

Definicje

1.1. Administrator – KELLTON POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56g/2a, 53-012 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466173, wysokość́ kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, NIP: 8992744652,

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – www.kellton.com

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

1.7. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

I. Polityka prywatności Serwisu

1. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu
1.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Korzystanie z niektórych jej modułów lub funkcji uwarunkowane jest udostępnieniem danych o lokalizacji urządzenia mobilnego wykorzystywanego do użytkowania Serwisu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
A) Korzystanie z Serwisu
2.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
2.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B) Formularz kontaktowy
2.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C) Rekrutacja
2.4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2.5. Dodatkowo Dane osobowe, mogą być przetwarzane w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Pliki cookie
3.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies.

4. Okres przetwarzania Danych osobowych
4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
4.2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w Polityce celów, nie dłużej jednak niż rok od przeprowadzonej rekrutacji (w przypadku kandydatów odrzuconych) albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji, dane będą przetwarzane przez rok od wyrażenia odrębnej zgody, jednak każdorazowo nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
4.3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Uprawnienia Użytkownika
5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
5.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
5.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez biuro@kellton.com.
5.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcy Danych osobowych
6.1. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
7.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekaże Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
7.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Z uwagi na to, że Spółka korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie usług teleinformatycznych, a także przekazuje pewne informacje w ramach grupy kapitałowej, Dane osobowe będą mogły być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku zawsze będzie się to odbywało w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo danych – przykładowo w oparciu standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

8. Bezpieczeństwo Danych osobowych
8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

9. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi przekazanego nam zgłoszenia. W zakresie informacji wskazanych w procesie rekrutacji jako niezbędne na podstawie przepisów prawa - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w prowadzonej przez nas rekrutacji. Podanie innych danych niż wskazane jako niezbędne nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest konieczne.

10. Dane kontaktowe
10.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez biuro@kellton.com.

11. Zmiany Polityki prywatności
11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
11.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2024.

II. Polityka cookies

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji Użytkownika (np. wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

1. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Serwisie?
1.1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niej.
1.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym użyciu Serwisu lub zmieni swoje preferencje przez panel użytkownika w trakcie jej użytkowania.
1.3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).

2. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?
2.1. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

RODZAJOPIS
Niezbędne Pliki cookieTe pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jej podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
Opcjonalne Pliki cookieZ tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:
- funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;
- analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisu. Pomagają rozpoznać, które jej funkcje są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po Serwisie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;
- reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych Serwisch lub serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

3. Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?
3.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

PODMIOT TRZECIOPIS
Dostawcy usług analitycznyc hW celu lepszego zrozumienia, jak działa Serwis, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych takimi jak Google Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników, znajdziesz tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/7318509?hl=en
Partnerzy reklamowiPartnerzy reklamowi Administratora (Google) mogą używać cookies reklamowych, by wyświetlać reklamy, które ich zdaniem będą najbardziej interesujące dla Użytkownika, oraz by mierzyć efektywności takich reklam w Serwisie.

4. Jak długo przechowywane są Pliki cookie?
4.1. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:

ROD ZAJOPIS
Sesyj ne Pliki cook ieNiektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub jej wyłączenia. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
„Stał e” Pliki cook ie„Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. Poniżej znajduje się lista plików cookie wraz z okresem ich żywotności:
Nazwa ciastkaAplikacj aFunkcjaCzas przechowywani a
Google OptimizeAdwordsThis tag is used for A/B testing for Landing pages2 miesiące
Quick Enquiry Form - Tracking GA4Google AnalyticsThis tag was used for tracking the form filled by quick enquiry on older website6 miesiące
enquiryAdwordsThis tag was used for form fill tracking6 miesiące
customGoogle AnalyticsTracking page view, custom HTML was there for tracking page view.6 miesiące
Sitelinks SearchboxGoogle AnalyticsDefault tags for Sitelinks6 miesiące
Conversion Linker_import_1AdwordsThese tags are used to measure click data so that conversions are measured correctly6 miesiące
Contact Us - Thank You Page - GA4 EventGoogle AnalyticsTracking Thakyou Page conversion from contact us page6 miesiące
PPC Conversion TrackingGoogle AnalyticsTracking ThankYou page conversion on other pages6 miesiące
Contact Us Page FormAdwordsPPC Contact us form tracking7 miesiące
Google Ads Conversion Tracking - Pop Up Form - kelltonAdwordsPop up form tracking7 miesiące
Google Analytics GA4 Event - Pop UP Form - kelltonGoogle AnalyticsPop up form tracking7 miesiące
Kellton GA4 - ConfigGoogle AnalyticsGA4 Confirgration1 rok
chat_startAdwordsGoogle Ads Conversion Tracking3 lata
Conversion LinkerAdwordsThese tags are used to measure click data so that conversions are measured correctly.4 lata
GA tagUAUniversal Analytics Implementation Setup4 lata
CaptchaGoogle ReCaptch aCaptcha on Forms6 miesięcy
_hjSessionUserCustom CookieTrack user session history3 miesięcy

5. Jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies?
5.1. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodą (CMP), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies.
5.2. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala:
5.2.1. pozyskać szczegółowe informacje na temat Plików cookie wykorzystywanych w Serwisie oraz zaufanych partnerów Administratora;
5.2.2. wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i zaufanych partnerów opcjonalnych Plików cookie;
5.2.3. zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.

6. Zmiany Polityki cookies
6.1. Polityka cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
6.2. Aktualna wersja Polityki cookies została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2024.